Všeobecné Obchodní Podmínky

[accordion]
[toggle title=“Všeobecné obchodní podmínky platné od 1.1.2016″ state=“opened“]

Vítejte ve společnosti MICROSITE CZ s.r.o.

Děkujeme vám za zájem o naše aplikace a služby („služby“). Služby poskytuje společnost MICROSITE CZ s.r.o., IČ: 24776653, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  dne 22.12.2010,

Fakturační adresa: Basilejské náměstí 99/10, Žižkov, 130 00 Praha 3,

tel.: +420 220 515 730, email. info(@)zdravotniregistr.cz

Dále jako Dodavatel.

Společnost MICROSITE CZ s.r.o. vydává dle Občanského zákoníku a dle Zákona o obchodních korporacích §1 – §786 Zákon č. 90/2012 Sb., tyto Veřejné Smluvní Podmínky (dále jen „VSP“).

Tyto VSP podrobně upravují práva a povinnosti mezi smluvními stranami při uzavírání, dodávání, provozování, změně, ukončení a stornování služeb Dodavatele.

Objednáním nebo užíváním našich placených služeb vyjadřujete svůj souhlas s těmito smluvními podmínkami a stáváte se naším zákazníkem, dále jako Objednatel. Pečlivě si je prosím přečtěte.

Objednatel je fyzická nebo právnická osoba, která v rámci své podnikatelské činnosti uzavře s Dodavatelem smlouvu o spolupráci prostřednictvím objednávky služeb a v rámci těchto VSP.

Objednání služby můžete provést různými způsoby. Písemně, telefonicky nebo prostřednictvím našich webových online formulářů. Zavazujeme se, že každé objednání služby budete mít u nás zdokumentováno.

Tyto Veřejné Smluvní Podmínky (dále jen „VSP“) jsou trvale veřejně přístupné na portálech, stránkách a službách Dodavatele.

Používání služeb

Při objednání a používání služeb se musíte řídit veškerými zásadami a podmínkami, které jsou v rámci služeb k dispozici a to bez výhrad.

Naše služby nesmíte zneužívat. Např. nesmíte do služeb zasahovat ani se do nich pokoušet získat přístup jiným způsobem než pomocí určeného rozhraní a podle dodaných pokynů. Služby je možné vyžívat jen v mezích platných právních předpisů. Služby vám můžeme pozastavit nebo ukončit v případě, že vaše jednání není v souladu s našimi podmínkami či zásadami.

Smlouva o spolupráci představuje právně platnou rámcovou platformu, pro objednání a využívání služeb Dodavatele, konkrétně specifikovanou ve znění těchto VSP.

Každá služba Dodavatele se řídí konkrétními licenčními podmínkami dané služby, které jsou popsány v licenci konkrétní služby, kterou vám poskytujeme. Licence shrnuje a upravuje charakteristiku, podmínky a parametry každé služby.

Licence řádně specifikuje postup, termín vytvoření, rozsah a trvání služeb, které se zavazuje Dodavatel prodávající službu dodat Objednateli za úplatu stanovenou při objednání služby.

Dodavatel veřejně zpřístupňuje části Licenčních podmínek konkrétních služeb. Objednatel souhlasí s tím, že některé specifické části Licenčních podmínek, pokud takové specifické části Licence služby vůbec obsahuje, může Dodavatel zpřístupnit až po navázání spolupráce, uzavření Smlouvy o spolupráci, nebo na výslovnou žádost zájemce o Objednání služeb. Odkazy na licenční podmínky všech objednaných služeb zašle Dodavatel na email Objednatele.

Většina z našich služeb jsou dostupné pro mobilní zařízení.

V souvislosti s používáním služeb vám můžeme zasílat oznámení, administrativní zprávy a další informace. Zasílání některých informací můžete zrušit.

Ve službách používáme i služby třetích stran. Berte prosím na vědomí, že neručíme za formu a způsob zobrazování těchto služeb, jako neručíme ani za obsah vámi, Objednatelem prezentovaný a nejsme povinni zkoumat, zda neporušuje práva třetích stran.

Některé z našich služeb umožňují nahrávání, odesílání, ukládání a přijímání obsahu. Práva k duševnímu vlastnictví daného obsahu zůstávají ve vašem vlastnictví. Jinak řečeno, váš obsah je stále váš.

Objednání služeb

Služby si u nás můžete objednat pouze závazně dle těchto VSP a to těmito formami:

písemné objednávky zaslané na poštovní nebo emailovou adresu Dodavatele
vyplněním elektronického objednávkového formuláře na internetových stránkách Dodavatele
telefonickou objednávkou – distanční formou, prostřednictvím aktivní nebo pasivní telefonické podpory Dodavatele a klientské linky
ústní nebo písemnou objednávkou v kanceláři Dodavatele
podepsáním SMS Smlouvy pomocí objednávky SMS služby Dodavatele UPORDER
zaplacením bankovního poplatku na účet Dodavatele
Objednáním služeb závazně výslovně souhlasíte s těmito VSP a uzavíráte Smlouvu o spolupráci ve znění aktuálních VSP k datu objednání služby.

Objednatel prohlašuje, že rozumí těmto VSP i poskytovaným službám Dodavatele a na základě toho si objednává služby nebo dílo od Dodavatele k užívání a uzavírá s ním tuto Smlouvu o spolupráci.

Plnou odpovědnost za porozumění těmto VSP Dodavatele nese v případě objednání Objednatel nebo jím pověřená osoba.

Objednatel prohlašuje, že se s těmito VSP seznámil před objednáním si konkrétní služby nebo díla a že Dodavatel tyto VSP zpřístupnil.

Telefonická podpora Dodavatele navrhuje distančně v hlasovém záznamu Objednateli uzavřít Smlouvu o spolupráci. Objednatel může s návrhem souhlasit objednáním služeb za cenu stanovenou v objednávce. Pokud Dodavatel smlouvu písemně nezruší do 25 hodin od objednání Objednatelem, má se za to, že s návrhem smlouvy Dodavatel souhlasí bez výhrad a zavazuje se dodat objednané služby řádně v termínu dle licenčních podmínek.

Odkazováním platným internetovým odkazem nebo slovním poukazem na místo, kde se tyto VSP nacházejí se má za to, že se Objednatel s těmito VSP měl možnost veřejně seznámit a je na jeho odpovědnosti, zda tak udělal nebo zda tak sám chce nebo potřebuje učinit. Dodavatel nemá povinnost citovat ve smluvních dokumentech tyto VSP v plném znění ani je doslovně předčítat při telefonickém objednání.

Dodavatel před objednáním služeb nebo produktu upozornil Objednatele na existenci VSP, které veřejně trvale zpřístupnil v plném znění před objednáním Objednatele a uzavřením Smlouvy o spolupráci.

Objednatel si je vědom, že s objednáním služeb nebo díla vznikají Dodavateli nezbytné přímé administrativní, grafické, tiskové, webové, programovací náklady. Objednatel se zavazuje tyto náklady uhradit ve výši stanovené Dodavatelem v Licenci nebo dle aktuálního Ceníku Dodavatele.

Dodavatel má povinnost řádně archivovat staré verze těchto VSP a na požádání je poskytnout Objednateli v plném znění. Objednatel uzavírá smlouvu o spolupráci vždy ve znění VSP aktuálních k datu objednávky. VSP se tam nemůžou zpětně měnit.

Dodavatel má povinnost pořídit hlasový záznam telefonické objednávky. Ten musí obsahovat souhlas s pořízením záznamu nebo jeho části. Dodavatel má povinnost tento zvukový záznam nebo jeho část poskytnout Objednateli na vyžádání. Objednatel souhlasí se zpracováním a pořízením tohoto záznamu telefonické objednávky. Tyto materiály lze poskytnout v případě potřeby i státním orgánům.

Objednatel souhlasí s pořizováním neveřejných hlasových záznamů hovorů s operátory Dodavatele za účelem stanovení si smluvních podmínek, provedení servisních úkonů, objednávek, obsahu dohod, nastavování služeb. Dodavatel tyto záznamy používá k spravování služeb a dokladování domluvených faktů za cílem spokojenosti obou stran se službami a jejich obsahem. Dodavatel nemá povinnost všechny materiály a záznamy archivovat trvale.

Zásady spolupráce

Dodavatel se zavazuje vyvíjet aktivitu ke spokojenosti Objednatele tak, aby naplnil smysl poskytovaných služeb a vytvářených děl.

Jako Dodavatel jsme si vědomi, že k vám máme odpovědnost. Zejména za vaši důvěru, kterou nám objednáním služeb projevujete.

Technické i administrativní záležitosti se zavazujeme řešit operativně v co nejkratším možném čase, často v řádu hodin. Pro výjimečné případy si vyhrazujeme dobu reakce a řešení problému do 15 pracovních dní.

Dodavatel deklaruje, že jeho služby a díla jsou zprostředkovány nebo prezentovány třetími stranami. Dodavatel proto neručí za úplný obsah takovýchto prezentací a deklaruje, že všechny podmínky a možnosti jednotlivých služeb a děl, které dodává a provozuje jsou jasně stanoveny ve VSP Dodavatele a v oficiálních prezentačních materiálech Dodavatele, zejména na webových stránkách služby Dodavatele a v Licencích služeb. Dodavatel k tomuto účelu rovněž zpřístupnil klientskou linku 800 787 800 (dále jen „klientská linka“) s pracovníky Dodavatele, kde v pracovních hodinách poskytuje komplexní, živé a odborné, technické informace o svých službách a dílech.

Dodavatel i Objednatel se zavazují, že každý vzájemný spor budou řešit společně dohodou, přičemž se zavazují najít rozumný kompromis tak, aby obě smluvní strany nebyly poškozeny.

Dodavatel i Objednatel se zavazují, že v případě jakéhokoli sporu nedojde žádnou smluvní stranou k poškozování dobrého jména smluvních stran, vyhrožování nebo k zveřejňování nepravdivých či neúplných informací kdekoli v rámci internetu a veřejnosti.

Všechny konkrétní informace a skutečnosti ohledně nabídky a objednávky Objednatele, poskytnutých informací o Objednateli nebo Dodavateli a vzájemné smluvní spolupráci, zejména však postupu při poskytování služeb podléhají utajení a mlčenlivosti a bez souhlasu Dodavatele nebo Objednatele nesmí být předány ani sděleny žádné třetí straně.

Služby neustále upravujeme a vylepšujeme. Můžeme průběžně přidávat či odebírat funkce a také můžeme pozastavit či ukončit celou službu a nahradit ji adekvátně jinou službou.

Souhlasíte se zpracováváním vašich osobních údajů, firemních údajů, čísel, kontaktů, adres, grafických nebo textových materiálů pro účely nezbytné pro provoz služeb Dodavatele a pro zlepšování výkonu služeb.

Garance služeb

Dodavatel se zavazuje na základě svého nejlepšího vědomí a svědomí prezentovat dobré jméno Objednatele, jeho služeb či produktů za cílem zajištění nových klientů pro Objednatele a rozšiřování dobrého jména jeho podnikání.

Dodavatel se zříká veškerých práv na provize z obchodních transakcí Objednatele. Dodavatel nebude požadovat žádné poplatky a žádné provize za poskytnuté klienty, zakázky a obchody a to v průběhu služeb ani po ukončení služeb.

Naše služby poskytujeme na úrovni znalostí a péče, které jsou přiměřené v daném obchodním a technologickém odvětví, a doufáme, že je budete rádi používat. Určité skutečnosti však v souvislosti s našimi službami slíbit nemůžeme.

Garantujeme vám slušné jednání a smysluplnou a pružnou komunikaci s námi. Garantujeme, že pro vás odvedeme slíbenou práci a dodáme objednané služby.

Garantujeme, že všechny stránky služeb, licenční podmínky, materiály vydané Dodavatelem a klientská linka Dodavatele prezentují pravdivě služby „tak, jak jsou“. Objednatel má právo se dotazovat a ověřovat informace na živé infolince Dodavatele.

Garantujeme vám poskytnutí veškerých nám dostupných statistik o vašich využitých službách, tak abyste si byli vědomi objemu a prospěšnosti odvedené práce.

Konkrétní garance odhadovaného nebo garantovaného výkonu služby je zveřejněna v Licenčních podmínkách služby, na kterou se výkon vztahuje. Dodavatel poskytuje garanci získání klienta pro službu Zasílání klientů, která se dál řídí a je specifikována v Licenčních podmínkách konkrétní služby. V případě, že chce objednatel kdykoli v budoucnu uplatňovat vůči dodavateli tuto garanci, má objednatel povinnost v průběhu služby písemně informovat dodavatele o nedostatcích služby Zasílání klientů a o zájmu v případě ukončení služby uplatnit garanci získání klienta a to nejpozděj 40 dní před ukončením služby. V případě, že objednatel takto dodadatele neupozorní, nemá dodavatel vědomost o dané situaci a nemá možnost a dostatečný časový interval na zjednání nápravy dané situace, garanci získání klienta tak nelze uplatnit.

Služba Pojištění smluvních podmínek se řídí a je specifikována v Licenčních podmínkách této služby.

Garanci funkčnosti služby dostáváte v souvislosti s opravdovým výkonem a funkčností poskytnutých nebo zprostředkovaných služeb. Garantujeme vám, že dle našich znalostí a zkušeností vám poskytneme maximálně funkční služby.

Společnost MICROSITE CZ s.r.o. ani její dodavatelé či distributoři neuvádějí v souvislosti se službami žádné jiné konkrétní sliby než ty, které jsou výslovně uvedeny v těchto podmínkách nebo v objednávkách služby, nebo v písemné smlouvě, nebo v licenčních podmínkách služby nebo na stránkách souvisejících se službou nebo v propagačních materiálech oficiálně vydaných Dodavatelem.

Například se v souvislosti s obsahem v rámci služeb, s jejich konkrétními funkcemi, s jejich spolehlivostí, dostupností ani s jejich schopností uspokojit vaše potřeby či osobní představy k ničemu nezavazujeme. Služby poskytujeme „tak, jak jsou“.

Odměna za služby

Ceny služeb Dodavatele jsou stanoveny v aktuálním Ceníku, na stránkách nebo v dokumentech Dodavatele. Jsme plátcem DPH.

Standardní splatnost daňových a platebních dokladů vystavených Dodavatelem je 14 dní. Požaduje-li klient individuální splatnost nebo rozložení sumy na splátky, je povinen požádat Dodavatele písemně návrhem (email) nebo využít SMS Smlouvy Dodavatele UPORDER. Pokud tak Objednatel neučiní do 24 hodin od objednávky, Dodavatel vystaví doklad se standardní splatností.

Délka služby i dodání služby jsou vždy konkrétně stanoveny v Licenci služby.

Cenu za objednané služby je Objednatel povinen uhradit na základě proforma faktury nebo faktury zaslané Dodavatelem Objednateli se 14 denní splatností, není-li písemně dohodnuto jinak.

Dostane-li se Objednatel do prodlení s úhradou ceny za objednané služby nebo díla a toto prodlení je delší než 30 dnů, má Dodavatel právo deaktivovat služby Objednatele nebo znemožnit užívání děl Objednatelem. Tímto není dotčena povinnost Objednatele uhradit smluvní cenu a není tím dotčeno ani právo Dodavatele na náhradu způsobené škody a sankční pokutu.

Objednatel je povinen i v případě deaktivovaných služeb uhradit Dodavateli smluvní cenu za dodané služby nebo díla a to včetně sankcí a poplatků za více práce způsobené deaktivací nebo omezením služeb a případnou zpětnou aktivaci služeb.

Uhradí-li Objednatel řádně dlužnou sumu za objednané služby nebo díla, Dodavatel aktivuje služby do 5 dní od obdržení úhrady v plném rozsahu.

Sumu za objednané a zaplacené služby ani její část Dodavatel nevrací Objednateli.

Přeplatky nad rámec objednávky se Dodavatel zavazuje vrátit na účet Objednatele, když o to Objednatel požádá písemně, předloží bližší informace o tomto přeplatku a identifikuje se. Pokud o zaslání přeplatku Objednatel nezažádá do konce kalendářního měsíce, ve kterém byl přeplatek zaslán na bankovní účet, vystaví Dodavatel k platbě řádný daňový doklad včetně DPH a na žádost Objednatele poskytne Objednateli adekvátní služby v ceně přeplatku korespondující se službami Objednatelem již objednanými.

Při vystavení proforma faktury nebo platebního příkazu se Dodavatel zavazuje vystavit Objednateli řádný daňový doklad za přijaté platby.

Porušení VSP

Objednatel i Dodavatel může odstoupit od smlouvy, pokud je jednání druhé strany v rozporu s těmito VSP. Odstoupením od smlouvy se smluvní strana nevzdává práva na náhradu vzniklé škody.

Poruší-li Objednatel povinnost zaplatit řádně a včas, je povinen Dodavateli zaplatit smluvní pokutu, která se stanovuje ve výši 0,5% denně z dlužné částky za každý den prodlení.

Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Dodavatele na náhradu škody.

Paušální náklady na telefonické a písemné upomínání Objednatele činí 832,- Kč bez DPH. Objednatel se zavazuje tyto náklady v případě takovéhoto upomínání Dodavateli uhradit.

Poruší-li Objednatel nebo Dodavatel některé body těchto VSP jsou povinni druhé smluvní straně nabídnout adekvátní finanční nebo non-finanční náhradu a kompenzaci za takovéto porušení, není-li písemně dohodnuto jinak.

Dodavatel je oprávněný předat dluh Objednatele na vymáhání třetí straně a to včetně informací o Smlouvě a objednávce třetí straně.

Ukončení, prodloužení nebo stornování služeb

Objednání služeb Objednatelem je vždy závazné.

Pokud Objednatel není ekonomickým subjektem, vykonávajícím ekonomickou podnikatelskou činnost, je tedy Spotřebitelem a může od objednání služeb odstoupit dle zákonem stanovené 14 denní lhůty od objednání a to bez udání důvodu. Pro ekonomické subjekty tato zákonná lhůta neplatí. Žádný ekonomický subjekt, podnikatel není spotřebitelem a proto se na něj nevztahují a ani nemůžou vztahovat zákonné práva Spotřebitele.

Objednatel je oprávněn od této Smlouvy o spolupráci a těchto VSP odstoupit:

bezplatně do 24 hodin od objednávky služeb a uzavření této Smlouvy o spolupráci
po uhrazení storno poplatku za služby Dodavatele
ukončením služeb Dodavatele
Objednanou službu lze bezplatně stornovat do 24 hodin od objednávky.

Po uplynutí této lhůty začínáme na objednávce Objednatele a vyhotovení služeb pracovat, aby je bylo možné dodat v čase a termínech stanovených v Licenci služby, ke kterým jsme se zavázali.

Objednatel je do 24 hodin od uzavření smlouvy a objednání služeb nebo díla oprávněn odstoupit od uzavřené smlouvy bez udání důvodu a bez nároku Dodavatele na odstupné ve formě storno poplatku. Objednatel musí do 24 hodin od uzavření smlouvy zaslat Dodavateli písemnou žádost o takovémto odstoupení a to elektronicky na email info@podpora24.com. V takovémto případě je celá výroba služby nebo díla zrušena ještě v plánovacím procesu a spolupráce ukončená bezplatně. Dodavatel o tomto stavu zašle Objednateli písemné potvrzení.

Objednatel je oprávněn, před zaplacením ceny za objednané služby nebo díla od smlouvy odstoupit bez udání důvodu. V tomto případě se Objednatel zavazuje uhradit Dodavateli investované náklady a práci v podobě storno poplatku stanoveného individuálně Dodavatelem.

Ukončit lze pouze objednané a zaplacené služby. Ukončovat služby lze bez udání důvodu. Dodavatel má povinnost dané zaplacené služby deaktivovat na základě vaší písemné žádosti.

Tato smlouva se ukončuje uplynutím období všech služeb. Tato smlouva se může prodloužit uzavřením jakékoli nové objednávky na jakoukoli dobu plnění služby a nebo smluvním automatickým prodloužením pojištěných smluvních podmínek na stejné období plnění služby.

Snížit nebo zvýšit finanční plnění objednávky, provést změnu objednaných služeb, lze v případech, kdy nebyly služby v akci nebo nebyly služby poskytnuty se slevou nebo služby ani jejich části nebyly ještě dodány. U služeb již zaplacených nelze měnit výši finančního plnění objednávky ani spolupráce, ani nelze požadovat po Dodavateli finanční rozdíl dle ceníku Dodavatele vyplývající z takovéto provedené změny.

Stornování služby a ukončení této Smlouvy o spolupráci po lhůtě 24 hodin od objednání Objednatelem je možné po zaplacení storno poplatku stanoveného Objednatelem v závislosti na míře vynaložené práce, na míře nákladů k přípravě, a v závislosti od úrovně vyhotovení a dodání služby Objednateli. Storno poplatek objednávky se vždy pohybuje od 70% ze sumy služby stanovené v objednávce služeb.

Objednatel se zavazuje od smlouvy odstoupit pouze písemně a to elektronickou nebo papírovou formou. Výpověď ze služby je platná pouze v případě, že Objednatel zároveň požádá Dodavatele o možnost uhrazení nákladů Dodavatele v podobě odstupného a o vystavení storno poplatku za objednané služby se splatností 5 dní. Objednatel se zavazuje tento storno poplatek v této splatnosti řádně uhradit. Dodavatel se zavazuje vystavit Objednateli odstupné v podobě storno poplatku bez zbytečného odkladu a zároveň deaktivovat služby.

V případě, že Objednatel dle těchto VSP od smlouvy odstoupí, smluvní strany si sjednávají odstupné v podobě smluvního storno poplatku ve výši minimálně 70% z ceny služby nebo díla stanovené v objednávce uzavřené smlouvy. Konečná výše storno poplatku se vypočítá v závislosti od dodané služby nebo díla a již dodaných a provedených prací v době odstoupení Objednatele.

Informace o těchto podmínkách

Tyto podmínky nebo jakékoli dodatečné podmínky týkající se určité služby můžeme příležitostně měnit, například z důvodu změn platných zákonů nebo změn našich služeb. Znění těchto podmínek nebo Licencí byste měli pravidelně kontrolovat a to především před objednáním služeb. Zprávu o změnách podmínek zveřejníme na stránkách služby. Upozornění na změny dodatečných podmínek budeme uvádět v rámci příslušné služby. Změny nebudou uplatňovány zpětně a nebudou nabývat účinnosti dříve než 14 dní po uveřejnění. Změny týkající se nových funkcí určité služby nebo změny provedené z právních důvodů však nabydou účinnosti okamžitě. Jestliže se změněnými podmínkami určité služby nesouhlasíte, měli byste službu přestat používat.

Tyto podmínky řídí smluvní vztah mezi vámi a společností MICROSITE CZ s.r.o.. Neudělují práva žádným třetím stranám.

Jestliže tyto podmínky nebudete splňovat a my nebudeme okamžitě jednat, neznamená to, že bychom se vzdávali jakýchkoli práv, která nám případně náleží (jako například právo dále v budoucnu jednat).

Všechny otázky těmito VSP neupravené se řídí platnými právními předpisy České republiky.

Pokud vyjde najevo, že určité ustanovení není vynutitelné, nebude mít tato skutečnost vliv na žádné jiné ustanovení.

Publikace těchto VSP

Verze 1.0 těchto VSP publikována dne 1.1.2016

Informace o způsobech, jak kontaktovat společnost MICROSITE CZ s.r.o., naleznete na kontaktní stránce.

Ochrana osobních údajů

Ochranu soukromí a osobních údajů klienta považujeme za prvořadou povinnost. S osobními údaji nakládáme výhradně v souladu s platnou legislativou. Dovolujeme si Vám předložit tyto zásady, které objasňují, co děláme pro to, abychom zajistili důvěrnost a bezpečnost osobních údajů Vás, našich klientů.
Cílem dokumentu je poskytnout Vám informace o tom, jaké osobní údaje shromažďujeme, jak s nimi nakládáme, z jakých zdrojů je získáváme, k jakým účelům je využíváme, komu je smíme poskytnout, kde můžete získat informace o Vašich osobních údajích, které zpracováváme, a jaké jsou individuální možnosti zabezpečení pro každého klienta společnosti Microsite CZ s.r.o.

Jaké osobní údaje klienta Microsite CZ s.r.o.shromažďuje?

 • osobní údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci klienta (identifikační údaje) a osobní údaje umožňující kontakt s klientem (kontaktní údaje);
Identifikačními údaji se rozumí jméno, příjmení, titul, adresa, u klienta-fyzické osoby podnikatele též daňové identifikační číslo a IČ. 
Kontaktními údaji se rozumí zejména klientem uvedená kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace.
 • údaje, které jsou pro Microsite CZ s.r.o.s ohledem na její zákonnou povinnost postupovat při výkonu své činnosti obezřetně potřebné k tomu, aby mohla nákup uskutečnit bez nepřiměřených právních a věcných rizik; charakter a rozsah těchto osobních údajů závisí na povaze uzavíraného obchodu nebo služby, která je klientovi poskytována;
 • s ohledem na smluvní charakter vztahů mezi Microsite CZ s.r.o.a klientem je poskytnutí osobních údajů zcela dobrovolné, je však podmínkou pro uzavření obchodu nebo poskytnutí služby.

Z jakých zdrojů Microsite CZ s.r.o.osobní údaje získává?

 • přímo od klienta při jednání o uzavření obchodu nebo poskytnutí služby a při jejich následné realizaci;
 • z veřejně přístupných rejstříků, seznamů a evidencí (obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí, veřejný telefonní seznam apod.);
 • od dalších subjektů, pokud tak stanoví zvláštní předpis (např.§ 38a zák. č. 21/1992 Sb., o bankách, § 260, § 260g zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád);
 • od dalších subjektů (např. z registrů klientských informací provozovaných nebankovními subjekty pokud k tomu dal klient svůj souhlas.

K jakým účelům Microsite CZ s.r.o.osobní údaje využívá a zpracovává?

 • pro účely související s objednávkou zboží a služby, zejména pro vyhodnocení žádosti o uzavření obchodu nebo poskytnutí služby a pro zajištění všech dalších činností souvisejících s realizací obchodu či služby;
 • pro obchodní účely, mj. pro vývoj nových produktů cíleně zaměřených na potřeby klientů a pro informování klientů o nových produktech a službách společnosti MICROSITE CZ s.r.o.

Jakým způsobem Microsite CZ s.r.o.zajišťuje ochranu osobních údajů?

Osobní údaje jsou pod stálou fyzickou, elektronickou i procedurální kontrolou a Microsite CZ s.r.o.zajišťuje maximální možnou ochranu zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím.
Veškeré osoby, které s osobními údaji klientů přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.
Veškeré klientské informace jsou rovněž chráněny bankovním tajemstvím.

Jaké jsou možnosti klienta ve vazbě na zpracování a předávání osobních údajů?

S výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas klienta (viz § 5 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů), zpracovává Microsite CZ s.r.o. osobní údaje výhradně se souhlasem klienta. Je pouze na jeho svobodném rozhodnutí, zda svůj souhlas v rozsahu navrženém společností Microsite CZ s.r.o. poskytne, případně omezí-li jej, nebo neposkytne. Poskytnutí souhlasu je zcela. Pokud se klient se společností Microsite CZ s.r.o. nedohodl jinak, může již poskytnutý souhlas odvolat nebo změnit /upravit jeho rozsah. Rozsahem poskytnutého souhlasu je Microsite CZ s.r.o. vázána a plně ho respektuje.

Jaký přístup má klient ke svým osobním údajům a jaká je povinnost Microsite CZ s.r.o.?

Informaci o tom, jaké osobní údaje o klientovi Microsite CZ s.r.o. zpracovává, si klient může vyžádat v sídle společnosti Microsite CZ s.r.o.. Informaci v zákonem stanoveném rozsahu (viz § 12 odst. 2 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů) vyhotoví Microsite CZ s.r.o. bez zbytečného odkladu a předá ji klientovi osobně, nebude-li výslovně dohodnut jiný způsob předání. Pokud klient zjistí nebo se domnívá, že při zpracování osobních údajů došlo ze strany Microsite CZ s.r.o. nebo dalších subjektů provádějících zpracování k porušení jeho práv či k porušení povinností stanovených zákonem, může se domáhat nápravy s využitím všech prostředků, které mu k tomu platná právní úprava poskytuje (viz § 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů). Se svými podněty se může klient obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kam se může klient obrátit pro další informace, kde může uplatnit případné námitky ke zpracování osobních údajů?

Klient má kdykoli možnost se obrátit na kontaktní email společnosti Microsite CZ s.r.o.(info@podpora24.com), kde mu budou zodpovězeny veškeré dotazy týkající se problematiky osobních údajů. Žádost o informaci o zpracovávaných osobních údajích lze podat v sídle společnosti Microsite CZ s.r.o..

Storno objednávky

Od odeslání objednávky je objednávka považována za závaznou. Zákazník má však právo na odstoupení od kupní smlouvy (tedy od objednávky) do 24 hodin od objednání služby. Chce-li tak zákazník učinit, musí informovat prostřednictvím emailu info@podpora24.com firmu MICROSITE CZ s.r.o..
Reklamační řád

Reklamační řád vychází z platných zákonů. Reklamaci je nutné oznámit prostřednictvím emailu info@podpora24.com. Do dvou pracovních dní dojde k vyjádření se k dané reklamaci. Pakliže bude reklamace uznána za předmětnou, dojde nejpozději do 10 pracovních dní k nápravě. Následně bude předán reklamační protokol

Přijímané platební karty a systém 3D-Secure

gopay_bannery-modre

img

img (1)

img (2)

img (3)

img (6)

img (5)

img (4)

[/toggle]
[toggle title=“Všeobecné obchodní podmínky platné od 16.3.2015″ state=“closed“]

Všeobecné obchodní podmínky společnosti MICROSITE CZ s.r.o. platné do 31.12.2015

 1. Úvodní ustanovení

1.1.  Společnost MICROSITE CZ s.r.o. vydává dle § 1571 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tyto Všeobecné Obchodní Podmínky (dále jen „VOP“).

1.2.  Tyto VOP podrobně upravují práva a povinnosti mezi smluvními stranami při uzavírání, změně a ukončení smlouvy o pronájmu webových stránek, smlouvy o vedení reklamní kampaně, smlouvy o správě webových stránek nebo smlouvy o dílo.

 1. Smluvní strany

 

2.1.  Dodavatel: Společnost MICROSITE CZ  s.r.o., IČ: 247 76 653,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 173390,

Kontaktní adresa: Basilejské náměstí 99/10, Žižkov, 130 00 Praha 3,

tel.: +420 220 515 7

2.2.  Objednatel: fyzická nebo právnická osoba, která v rámci své podnikatelské činnosti uzavře s Dodavatelem smlouvu o pronájmu webové stránky, o vedení reklamní kampaně, o správě webových stránek, nebo smlouvy o dílo.

 1. Definice pojmů

 

3.1.  Webová prezentace je souhrn informací, které jsou zveřejněny o registrovaném objednateli. Těmito informacemi jsou zejména jméno a příjmení u fyzické osoby, název právnické osoby, adresa sídla podnikatele nebo jeho provozovna, na které jej mohou navštívit zákazníci, IČO, DIČ, tel. kontakt – pevná linka, mobilní telefon, odkaz na webové stránky jsou-li k dispozici. Dále jméno kontaktní osoby, případně ceník, logo a fotografie a autorský text zaměřený na činnost objednatele. Každá webová stránka má vlastní privátní internetovou adresu.

Obsah služeb je definován a popsán v aktuálním Ceníku Dodavatele.

3.2.  Reklamní kampaň je souhrnem marketingových služeb na internetu, které Dodavatel provozuje za účelem propagace a získávání potencionálních klientů pro Objednatele. Nástroje a služby použité v konkrétních reklamních kampaních se specifikují v Ceníku Dodavatele.

3.3.  Správa stránek je převzetí správy webové prezentace Objednatele tak, že Dodavatel plánovitě pečuje a zdokonaluje tuto prezentaci po grafické, obsahové a programátorské stránce a provádí služby specifikované v Ceníku služeb a na stránkách www.spravawebovychstranek.cz.

3.4.  Dílem se rozumí produkt Dodavatele, který je vytvořen a dodán na míru dle požadavků Objednatele a je poskytnut Objednateli k neomezenému užívání.

3.5.  Login je přihlašovacím kódem Objednatele. Heslem se rozumí soubor znaků, které slouží pro identifikaci Objednatele při přihlášení do poskytovaných služeb (dále jen „přihlašovací údaje“).

3.6.  Délkou poskytování služby se rozumí doba, na kterou byla smlouva uzavřena. Tato lhůta počíná běžet dnem, kdy byla uzavřena smlouva.

3.7.  Osobní Asistent je taková osoba, kterou Dodavatel přidělí platícímu Objednateli pro správu dodaných služeb a sdělí Objednateli kontakt na osobního asistenta. Tato služba není základní službou.

 1. Objednání a dodání služby

4.1.  Služby  Dodavatele si lze objednat na základě:

 1. písemné objednávky zaslané na poštovní nebo emailovou adresu Dodavatele
 2. vyplněním elektronického objednávkového formuláře na internetových stránkách Dodavatele
 3. telefonickou objednávkou – distanční formou, prostřednictvím aktivní nebo pasivní telefonické podpory Dodavatele
 4. ústní nebo písemnou objednávkou v kanceláři Dodavatele

4.2.  Objednání služeb Dodavatele je vždy závazné. Objednanou službu lze stornovat za storno poplatek předem stanovený Dodavatelem dle práce a prostředků vynaložených na vytvoření služby nebo díla pro Objednatele.

 1. Zásady spolupráce, poskytování a využívání služeb

5.1.  Zakoupením nebo objednáním si jakékoli služby nebo díla Dodavatel i Objednatel souhlasí s těmito VOP Dodavatele bez výhrad. Tyto VOP zakládají práva a povinnosti všech smluvních stran.

5.2.  Objednatel prohlašuje, že rozumí těmto VOP i poskytovaným službám či dílům Dodavatele a na základě toho si objednává služby nebo dílo od Dodavatele k užívání a uzavírá s ním smlouvu.

5.3.  Plnou odpovědnost za porozumění těmto VOP Dodavatele nese v případě objednání a uzavření smlouvy Objednatel nebo jím pověřená osoba.

5.4.  Objednatel prohlašuje, že se s VOP seznámil před objednáním si konkrétní služby nebo díla.

5.5.  Dodavatel před objednáním služeb nebo produktu upozornil Objednatele na existenci VOP, které veřejně trvale zpřístupnil v plném znění před objednáním Objednatele a uzavřením smlouvy.

5.6.  Objednatel je si vědom, že s objednáním služeb nebo díla vznikají Dodavateli nezbytné přímé administrativní, grafické, tiskové, webové, programovací náklady. Objednatel se zavazuje tyto náklady uhradit ve výši stanovené Dodavatelem ve VOP nebo dle aktuálního Ceníku Dodavatele.

5.7.  Dodavatel se zavazuje vyvíjet aktivitu ke spokojenosti Objednatele tak, aby naplnil smysl poskytovaných služeb a vytvářených děl.

5.8.  Dodavatel deklaruje, že jeho služby a díla jsou zprostředkovány nebo prezentovány třetími stranami. Dodavatel proto neručí za úplný obsah takovýchto prezentací a deklaruje, že všechny podmínky a možnosti jednotlivých služeb a děl, které dodává a provozuje jsou jasně stanoveny ve VOP Dodavatele a v oficiálních prezentačních materiálech Dodavatele, zejména na webech Dodavatele. Dodavatel k tomuto účelu rovněž zpřístupnil klientskou linku 800 787 800 s pracovníky Dodavatele, kde poskytuje komplexní a odborné, technické informace o svých službách a dílech.

5.9.  Dodavatel i Objednatel se zavazují, že každý vzájemný spor budou řešit společně dohodou, přičemž se zavazují najít rozumný kompromis tak, aby obě smluvní strany nebyly poškozeny. V případě, že se kompromis nepodaří najít, smluvní strany si určily pro rozhodnutí v soudních sporech městský soud v Hradci Králové.

5.10.  Dodavatel i Objednatel se zavazují, že v případě jakéhokoli sporu nedojde  žádnou smluvní stranou k poškozování dobrého jména smluvních stran, vyhrožování nebo k zveřejňování nepravdivých či neúplných informací kdekoli v rámci internetu s výjimkou portálů vlastněných Dodavatelem.

5.11.  Všechny jednotlivé konkrétní informace a skutečnosti ohledně objednávky Objednatele, informací o Objednateli nebo Dodavateli a vzájemné smluvní spolupráci, zejména však postupu při poskytování služeb podléhají utajení a bez souhlasu Dodavatele nebo Objednatele nesmí být předány ani sděleny žádné třetí straně.

5.12.  Dodavatel nenese odpovědnost za obsah prezentace Objednatele a nemusí zkoumat, zda-li jím nejsou porušována práva třetích stran nebo zda-li je obsah služeb a děl v souladu s dobrými mravy nebo platnými zákony nebo zda-li je obsah prezentace Objednatele aktuální.

 1. Popis vytvoření a provozování služeb

6.1.  Dodavatel s Objednatelem se prostřednictvím telefonické aktivní či pasivní podpory Dodavatele a emailovou komunikací dohodnou na přibližném vzhledu, tvaru a obsahu webové prezentace, reklamní kampaně nebo díla.

6.2.  Objednateli je nejpozději do 24 hodin od objednání služby nebo díla zaslán emailem formulář pro upřesnění informací o Objednateli, o jeho práci a poskytovaných službách, které chce propagovat. Objednatel se zavazuje tento formulář vyplnit dle svých schopností a vědomostí a nejpozději do 6. dne od objednání zaslat formulář Dodavateli zpátky, není-li písemně domluveno jinak.

6.3.  Nesplní-li Objednatel bod 6.2. a nedoručí Dodavateli vyplněný dotazník, ani artikulovaně a písemně nesdělí svojí představu o vzhledu a obsahu služby nebo díla, je Objednateli vytvořena objednaná služba nebo dílo na základě veřejně dostupných informací o Objednateli a obecných šablon Dodavatele.

6.4.  Vytvořené služby nebo díla a přístupové údaje k nim budou Objednateli dodány nejpozději do 18 pracovních dní od uzavření smlouvy. V této lhůtě bude Objednateli zaslán Předávací email s odkazy a instrukcemi o poskytované službě nebo dílu.

6.5.  V případě, že Objednatel do 10 dní od doručení tohoto Předávacího emailu dle čl. 6.4. nenamítne Dodavateli, že nesouhlasí se zveřejněnými informacemi a vzhledem služby nebo díla, má se za to, že Objednatel se správností obsahu a formou služby či díla souhlasí a potvrzuje tím jejich správnost. Námitky klienta musí mít písemnou podobu a musí být formulovány jasně. Požadavky klienta nesmí přesahovat rozsah objednaných služeb.

Namítne-li Objednatel formu vzhledu, funkčnosti nebo obsahu služeb a díla v řádném termínu 10 dní od doručení Předávacího emailu, je Dodavatel povinen provést úpravy neprodleně, nejpozději však do 10 pracovních dní dle závažnosti a náročnosti práce.

6.6.  Objednatel je oprávněn provádět drobné obsahové změny bezplatně i tak, že je oznámí Asistentovi Dodavatele. Asistence Dodavatele je povinna provést obsahové změny ve službách nebo díle bez zbytečného odkladu, nejpozději však do pěti pracovních dnů.

6.7.  Během doby 30 kalendářních dní od objednání služby může Objednatel bezplatně nahlašovat a provádět jakékoliv úpravy (textové, grafické, koncepční) služeb nebo díla a to pomocí administrace a podpory Dodavatele a tímto způsobem službu nebo dílo přizpůsobovat dle svých představ. Poté se požadavky na zásadnější úpravy stránky řídí dle ceníku Dodavatele.

6.8.  Dodavatel se zavazuje provozovat služby v odpovídající kvalitě a standardu. Zavazuje se opravovat a odstraňovat chyby v struktuře služeb nebo v provozu služeb dle jejich náročnosti a to takto:

 1. v případě obsahových chyb služeb a děl se Dodavatel zavazuje opravit chybu nejpozději do 5 pracovních dní od písemného oznámení takovéto chyby Objednatelem.
 2. v případě chyb grafických se Dodavatel zavazuje opravit chybu nejpozději do 10 pracovních dní od písemného oznámení takovéto chyby Objednatelem.
 3. v případě chyb programovacích a zdrojových se Dodavatel zavazuje opravit chybu nejpozději do 15 pracovních dní od písemného oznámení takovéto chyby Objednatelem.
 4. v případě jiných závažných chyb, které podléhají dodávce služeb třetích stan se Dodavatel zavazuje odstranit chybu nejpozději do 20 pracovních dní.

6.9.  Změny obsahu a vzhledu služeb nebo děl mohou podléhat schválení Dodavatelem. Dodavatel je oprávněn odmítnout zveřejnit informace, které nejsou tematicky spojeny se zaměřením činnosti Objednatele nebo je Dodavatel oprávněn odmítnout provést úpravy, které narušují funkční charakter služby nebo díla.

6.10.  Dodavatel nezveřejní informace uvedené objednatelem jestliže:

 1. a) jsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy;
 2. b) jsou v rozporu s dobrými mravy, případně ohrožují veřejný pořádek;
 3. c) jsou způsobilé přivodit Dodavateli či jiným třetím osobám škodu, poškodit dobré jméno, či dobrou pověst.

6.11. Dodavatel má právo dočasně zveřejnit v patičce webové prezentace MICROSITE maximálně šest odkazů na jiné prezentace dle vlastního výběru. Dodavatel se zavazuje, že nebude uvádět odkazy na konkurenční služby v rámci stejné služby a zároveň stejného města. Dále nebudou uváděny odkazy, jež by narušovaly morální a etické kodexy.

 1. Cena
 1. 1. Ceny služeb a děl Dodavatele jsou stanoveny v aktuálním Ceníku na stránkách Dodavatele a to včetně popisů funkcí a procesů k jednotlivým položkám ceníku.

7.2.  Cenu za dodané služby nebo díla je Objednatel povinen uhradit na základě proforma faktury zaslané Dodavatelem Objednateli se 14 denní splatností, není-li písemně dohodnuto jinak.

7.3.  Dostane-li se Objednatel do prodlení s úhradou ceny za objednané služby nebo díla a toto prodlení je delší než 30 dnů, má Dodavatel právo deaktivovat služby Objednatele nebo znemožnit užívání děl Objednatelem. Tímto není dotčena povinnost Objednatele uhradit smluvní cenu a není tím dotčeno ani právo Dodavatele na náhradu způsobené škody a sankční pokutu.

7.4.  Objednatel je povinen i v případě deaktivovaných služeb uhradit Dodavateli smluvní cenu za dodané služby nebo díla.

7.5.  Uhradí-li Objednatel řádně dlužnou sumu za objednané služby nebo díla, Dodavatel aktivuje služby do 5 dní od obdržení úhrady v plném rozsahu.

 1. Sankce za porušení VOP

8.1.  Poruší-li Objednatel povinnost zaplatit řádně a včas, je povinen Dodavateli zaplatit smluvní pokutu, která se stanovuje ve výši 0,5% denně z dlužné částky za každý den prodlení.

8.2.  Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Dodavatele na náhradu škody.

8.3.  Paušální náklady na telefonické a písemné upomínání Objednatele činí 702,- Kč bez DPH. Objednatel se zavazuje tyto náklady v případě takovéhoto upomínání Dodavateli uhradit.

8.4.  Poruší-li Objednatel nebo Dodavatel některé body těchto  VOP jsou povinni druhé smluvní straně nabídnout adekvátní finanční nebo non-finanční náhradu a kompenzaci za takovéto porušení, není-li písemně dohodnuto jinak.

 1. Doba platnosti smlouvy a Garance prodloužení

9.1.  Smlouva o  pronájmu webových stránek, smlouva o vedení reklamní kampaně nebo smlouva o správě webových stránek  je vždy uzavřena na dobu konečnou a to na 12 nebo 24 měsíců s Garancí automatického prodloužení není-li písemně domluveno jinak.

9.2.  Smlouva o dílo se uzavírá na dobu neomezenou.

9.3.  Smlouva se automaticky prodlužuje o stejnou smluvní dobu s Garancí stejné ceny, za kterou byla uzavřena původní smlouva a za stejných smluvních podmínek, ledaže by jedna ze smluvních stran zaslala písemnou výpověď, ve které sdělí, že s automatickým prodloužením nesouhlasí a to nejpozději 30 dní před koncem doby platnosti původní smlouvy, která se má prodloužit.

9.4.  Výpověď z Garance automatického prodloužení musí Objednatel doručit Dodavateli písemně papírovou nebo elektronickou formou a to nejpozději 30 dní před koncem doby platnosti původní smlouvy, která se má prodloužit.

9.5.  Smlouva se automaticky prodlužuje pouze jednou. Trvá-li Objednatel na pokračování spolupráce i nadále, je nutné s Dodavatelem uzavřít novou smlouvu za aktuálních smluvních a tržních podmínek.

 1. Garance funkčnosti služby

10.1.   Dodavatel garantuje funkčnost a efektivnost svých služeb na základě těchto VOP.

10.2.   Dodavatel poskytuje při službách Pronájem webových stránek a základních balíčcích MICROSITE24 Garanci na funkčnost služby.

10.3.   Dodavatel při službách v čl. 10.2. garantuje minimální počet oslovených návštěvníků v počtu 350 v rámci délky služby.

10.4.   V případě, že Dodavatel nesplní Garanci funkčnosti služby v stanovené a zaplacené délce služby, má Objednatel nárok na bezplatné prodloužení celé služby do doby, než Dodavatel Garanci funkčnosti služby nenaplní dle čl. 10.3.

 1. Odstoupení od uzavřené smlouvy

11.1.  Objednatel je do 24 hodin od uzavření smlouvy a objednání služeb nebo díla oprávněn odstoupit od uzavřené smlouvy bez udání důvodu a bez nároku Dodavatele na odstupné ve formě storno poplatku. Objednatel musí do 24 hodin od uzavření smlouvy zaslat Dodavateli písemnou žádost o takovéto odstoupení a to buď elektronicky nebo papírovou formou. V takovémto případě je celá výroba služby nebo díla zrušená ještě v plánovacím procesu a spolupráce ukončená. Dodavatel o tomto stavu zašle Objednateli písemné potvrzení.

11.2.  Objednatel je oprávněn, před zaplacením ceny za objednané služby nebo díla, od smlouvy odstoupit bez udání důvodu. V tomto případě se Objednatel zavazuje uhradit Dodavateli investované náklady a práci v podobě storno poplatku stanoveného v bodu 10.4., není-li písemně domluveno jinak.

11.3.  Objednatel se zavazuje od smlouvy odstoupit pouze písemně a to elektronickou nebo papírovou formou. Výpověď ze služby je platná pouze v případě, že Objednatel zároveň požádá Dodavatele o možnost uhrazení nákladů Dodavatele v podobě odstupného a o vystavení storno poplatku za objednané služby.

11.4.  V případě, že Objednatel dle čl. 10.2. a čl. 10.3. od smlouvy odstoupí, smluvní strany si sjednávají odstupné v podobě smluvního storno poplatku ve výši minimálně 70% z ceny služby nebo díla stanovené v uzavřené smlouvě. Konečná výše storno poplatku se vypočítá v závislosti od dodané služby nebo díla a již dodaných a provedených prací v době odstoupení Objednatele.

11.5.  Odstupné v podobě smluvního storno poplatku dle čl. 10.4 je splatné do 6 dnů ode dne vystavení proforma faktury k storno poplatku Dodavatelem. Objednatel se zavazuje tento storno poplatek v této splatnosti řádně uhradit. Dodavatel se zavazuje vystavit Objednateli odstupné v podobě storno poplatku bez zbytečného odkladu a zároveň deaktivovat služby.

 1. Změna všeobecných obchodních podmínek

12.1.  Dodavatel je oprávněn jednostranně měnit tyto VOP. Změna VOP bude Objednateli oznámena ve formě emailové zprávy. Nesouhlasí-li Objednatel se změnou VOP, má právo smlouvu o poskytnutí webového prostoru vypovědět. Smluvní strany si pro tento případ sjednávají výpovědní dobu v délce trvání 3 měsíců, kdy je Dodavatel povinen poskytovat Objednateli služby dle původních VOP.

 1. Závěrečná ustanovení

13.1.  Všechny otázky touto smlouvou neupravené se řídí platnými právními předpisy České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

13.2.  Tyto Všeobecné Obchodní Podmínky jsou platné a účinné od 1.2.2015.

V Praze dne

MICROSITE CZ s.r.o.

[/toggle]
[toggle title=“Všeobecné obchodní podmínky platné do 16.3.2015″]

Content for item 3

Všeobecné obchodní podmínky portálu ProduktoveWeboveStranky.eu

 1.      Úvodní ustanovení

1.1.   Společnost MICROSITE CZ s.r.o. vydává dle § 1571 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“).

1.2.   Tyto VOP podrobně upravují práva a povinnosti mezi smluvními stranami při uzavírání, změně a ukončení smlouvy o přidělení webové prostoru.

2.      Smluvní strany

2.1.   Dodavatel:                Společnost MICROSITE CZ  s.r.o.,

IČ: 247 76 653,

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 173390 ,

Kontaktní adresa: Basilejské náměstí 99/10, Žižkov, 130 00 Praha 3,

tel.: +420 800 787 800, mob.: +420724784726,

2.2.   Objednatel: fyzická nebo právnická osoba, která v rámci své podnikatelské činnosti uzavře s dodavatelem smlouvu o pronájmu webové stránky.

3.      Definice pojmů

3.1.   Webová stránka je souhrn informací, které jsou zveřejněny o registrovaném objednateli. Těmito informacemi jsou zejména jméno a příjmení u fyzické osoby, název právnické osoby, adresa sídla podnikatele nebo jeho provozovna, na které jej mohou navštívit zákazníci, IČO, DIČ, tel. kontakt – pevná linka, mobilní telefon, odkaz na webové stránky jsou-li k dispozici. Dále jméno kontaktní osoby, případně ceník, logo a fotografie a autorský text zaměřený na činnost objednatele.

3.2.   Login je přihlašovací jméno uživatele. Heslem se rozumí soubor znaků, které slouží pro identifikaci zákazníka při přihlášení do systému (dále jen „přihlašovací údaje“).

3.3.   Délkou poskytování služby se rozumí doba, na kterou byla smlouva uzavřena. Tato lhůta počíná běžet dnem, kdy byla uzavřena smlouva.

3.4.   Osobní asistent je taková osoba, kterou dodavatel přidělí každému registrovanému objednateli pro správu profilu a sdělí objednateli kontakt na osobního asistenta. Tato služba není základní službou.

3.5.   Zápatí je část webové stránky umístěná pod obsahem – v kódu je označena jako footer. Zobrazuje se pod všemi stránkami stejně jako se zobrazuje menu. Má za úkol nést důležité informace, které se nemění.

4.      Popis služby

4.1.   MICROSITE CZ s.r.o. pronajímá weby, který nabízí objednateli možnost webové prezentace svých služeb.

4.2.   Každému registrovanému objednateli je pronajata webová stránka v rozsahu minimálně pěti stránek popisující hlavní činnost objednatele, kontaktní informace objednatele včetně mapy a podrobný popis v rámci okresu a města. Tuto pozici dodavatel není oprávněn bez výslovného souhlasu objednatele měnit.

4.3.   K vytvořené webové stránce, která je pronajímána, jsou každému objednateli poskytnuty přihlašovací údaje. Tyto údaje slouží objednateli k přístupu k webové stránce. Rovněž objednateli umožňují změnu údajů na webové stránce.

4.4.   Změny obsahu webové stránky mohou podléhat schválení poskytovatele služby

4.5.   Dodavatel nezveřejní informace uvedené objednatelem jestliže:

4.5.1.     jsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy;

4.5.2.     jsou v rozporu s dobrými mravy, případně ohrožují veřejný pořádek;

4.5.3.     jsou způsobilé přivodit dodavateli či jiným třetím osobám škodu, poškodit dobré jméno, či dobrou pověst.

4.6.      Dodavatel má právo zveřejnit v patičce webové stránky až šest odkazů vlastního výběru. Dodavatel se zavazuje, že nebude uvádět odkazy na konkurenční služby v rámci stejné služby a zároveň stejného města. Dále nebudou uváděny odkazy, jež by narušovali morální a etické chování.

4.7.      Varianta START představuje webovou stránku menšího rozsahu, kde dochází k optimalizace v menším rozsahu. Varianta PROFI představuje kompletní webovou stránku, která je kompletně optimalizována, několikrát během roku je také aktualizována.

5.      Rozsah poskytovaných služeb

5.1.   Každému registrovanému objednateli je vytvořena nebo pronajata webová stránka ve verzi START nebo PROFI, která obsahuje zejména informace uvedené v článku 3.1. VOP. K webové stránce jsou přiřazeny přihlašovací údaje. objednatel má možnost si vybrat z designů dostupných na webové stránce www.produktovewebovestranky.eu popř. může objednatel navrhnout vlastní vzhled

5.2. V ceně služby jsou poskytovány pouze ty webové aplikace, které se nacházejí v prezentovaném portfóliu stránek na portálu www.produktovewebovestranky.eu. Jiné webové aplikace dodavatel vyvíjí na míru dle ceníku Dodavatele.

5.3.   objednateli je nejpozději do 24 hodin od objednání služby zaslán formulář pro upřesnění informací o objednateli

5.4.   objednatel elektronicky doručí vyplněný formulář v nejkratším čase, nejpozději však do pěti dní, pokud tak neučiní, je objednateli obsah vytvořen na základě veřejně dostupných informací

5.5.   Během pěti pracovních dnů od doručení formuláře a po prekluzi lhůty uvedené v článku 5.3. VOP je objednateli předložena webová stránka k návrhu úprav a změn na webové stránce

5.6.   Behem doby 15 pracovních dní od objednání služby může Objednatel bezplatně nahlasovat a provádět jakékoliv úpravy (textové, grafické, koncepční) stránky pomocí administrace Dodavatele. Poté se požadavky na zásadnější úpravy stránky řídí dle ceníku Dodavatele.

5.7.   Webový prostor, vytvořená webová stránka a přihlašovací údaje budou objednateli poskytnuty do 14 pracovních dní od uzavření smlouvy. V této lhůtě bude zaslán objednateli hypertextový odkaz s webovou stránkou a to na emailovou adresu uvedenou při uzavření smlouvy. V případě, že objednatel do 3 dní od doručení tohoto odkazu s webovou stránkou objednatele nenamítne dodavateli, že informace zveřejněné na webové stránce jsou nepravdivé, má se za to, že objednatel se správností informací zveřejněných na webové stránce souhlasí a potvrzuje tím jejich správnost.

5.8.   Objednatel je oprávněn provádět změny i tak, že je oznámí Asistentovi pro správu profilu. Asistent pro správu profilu je povinen provést změny v zápise bez zbytečného odkladu, nejpozději do dvou pracovních dnů.

5.9.   Dodavatel je povinen zveřejnit všechny informace uvedené v profilu, pokud nejsou v rozporu s bodem 4.6. VOP.

5.10.   Dodavatel je oprávněn odmítnout zveřejnit informace, které nejsou tematicky spojeny se zaměřením činnosti objednatele.

6.      Objednávka služeb

6.1.   Smlouvu o přidělení webového prostoru může objednatel s dodavatelem uzavřít vyplněním elektronického formuláře, zasláním emailu, písemným návrhem či telefonicky.

6.2.   Vyplní-li objednatel elektronický formulář na webové adrese https://www.produktovewebovestranky.eu/objednani-sluzby považuje se toto za nabídku na uzavření smlouvy. Smlouva je uzavřena, jakmile nabídku na uzavření smlouvy akceptuje dodavatel potvrzením objednávky objednateli některou z forem uvedených v čl. 6.1.

7.      Cena

7.1.   Cena za zřízení, pronájem a správu webové stránky:

7.1.1.     6 měsíců          dle ceníku

7.1.2.     12 měsíců        dle ceníku

7.1.3.     24 měsíců        dle ceníku

7.2.   Cenu za provedené služby je objednatel povinen uhradit na základě proforma faktury zaslané dodavatelem objednateli se 14 denní splatností.

7.3.   Dostane-li se objednatel do prodlení s úhradou ceny za zveřejnění informací a toto prodlení je delší než 30 dnů, má dodavatel právo deaktivovat webovou stránku objednatele.

7.4.   Objednatel je povinen i v případě deaktivované webové stránky hradit cenu za zveřejnění informací dle čl. 7.1.

7.5.   Uhradí-li objednatel řádně dlužnou cenu za objednané služby, dodavatel aktivuje webovou stránku do 48 hodin od obdržení úhrady ceny za zařazení pronájem webové stránky.

8.      Sankce

8.1.   Poruší-li objednatel povinnost zaplatit řádně a včas, je povinen dodavateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,5% denně z dlužné částky za každý den prodlení.

8.2.   Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.

8.3.   Paušální náklady na telefonické a písemné upomínání dlužné částky činí 702,- Kč

9.      Doba platnosti smlouvy

9.1.   Smlouva o přidělení webového prostoru je uzavřena na 12 a 24 měsíců s automatickým prodloužením.

9.2.   Smlouva se automaticky prodlužuje o stejnou dobu a za stejnou cenu, na kterou byla uzavřena, ledaže by jedna ze smluvních stran zaslala písemnou výpověď, že s prodloužením nesouhlasí a to 1 měsíc před koncem lhůty, na kterou byla smlouva uzavřena.

9.3.   Smlouva se automaticky prodlužuje pouze jednou. Trvá-li objednatel na zveřejnění profilu i nadále, je nutné uzavřít novou smlouvu.

10.  Odstupné

10.1.                   Objednatel je oprávněn, před zaplacením ceny za pronájem webové stránky od smlouvy odstoupit a pro tento případ je povinen zaplatit         dodavateli odstupné za provedenou práci.

10.2.                   V případě dle čl. 10.1. smluvní strany sjednávají odstupné ve výši 70% ceny z uzavřené smlouvy .

10.3.                   Odstupné dle čl. 10.1. a 10.2. je splatné do 5 dnů ode dne, kdy objednatel sdělil dodavateli, že od uzavřené smlouvy o pronájmu webové stránky odstupuje před uhrazením ceny za pronájem webové stránky a požádal o vystavení poplatku za odstupné.

11.  Změna všeobecných obchodních podmínek

11.1.                   Dodavatel je oprávněn jednostranně změnit tyto všeobecné obchodní podmínky. Změna VOP bude objednateli oznámena ve formě emailové zprávy. Nesouhlasí-li objednatel se změnou VOP, má právo smlouvu o poskytnutí webového prostoru vypovědět. Smluvní strany si pro tento případ sjednávají výpovědní dobu v délce trvání 3 měsíců.

12.  Závěrečná ustanovení

12.1.                   Všechny otázky touto smlouvou neupravené se řídí platnými právními předpisy České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

12.2.                   Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.2.2014.

Aktuální ceny služeb


V Praze 1.2.2014

Všeobecné podmínky

Všeobecné obchodní podmínky služby Pronájem www stránek a portálů společnosti Xoll Solutions s.r.o.

1. Úvodní ustanovení
1.1. Společnost Xoll Solutions s.r.o. vydává dle § 273 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“).
1.2. Tyto VOP podrobně upravují práva a povinnosti mezi smluvními stranami při uzavírání, změně a ukončení smlouvy o přidělení webové prostoru.

2. Smluvní strany
2.1. Dodavatel: 
Společnost Xoll Solutions s.r.o.,
IČ: 247 76 653,
vedená u rejstříkového soudu v Praze,
Kontaktní adresa a sídlo: Bubenská 122/20, Praha 7, 170 00,
tel.: 420 800 787 800, mob.: 420724784726,

2.2. objednatel: 
fyzická nebo právnická osoba, která v rámci své podnikatelské činnosti uzavře s dodavatelem smlouvu, jejímž obsahem je zveřejnění kontaktů a pronájem portálu dodavatele za úplatu.

3. Definice pojmů
3.1. Portál je samostatná webová stránka, která obsahuje tématické informace o službě a produktu, který poskytuje objednatel. Stránka poskytnuta objednateli obsahuje mimo jiné i souhrn informací, které jsou zveřejněny o registrovaném objednateli. Těmito informacemi jsou zejména jméno a příjmení u fyzické osoby, název právnické osoby, adresa sídla podnikatele nebo jeho provozovna, na které jej mohou navštívit zákazníci, IČO, DIČ, tel. kontakt – pevná linka, mobilní telefon, odkaz na webové stránky jsou-li k dispozici. Dále jméno kontaktní osoby, případně ceník, logo a fotografie.
3.2. Login je přihlašovací jméno uživatele. Heslem se rozumí soubor znaků, který slouží pro identifikaci objednatele a při přihlášení do administračního systému stránky (dále jen„přihlašovací údaje“).

3.3. Délkou poskytování služby se rozumí doba, na kterou byla smlouva uzavřena. Tato lhůta počíná běžet dnem, kdy byla uzavřena smlouva.
3.11. Osobní asistent je taková osoba, kterou provozovatel přidělí každému objednateli pro správu stránek a sdělí uživateli kontakt na osobního asistenta.Tato služba není základní službou.

4. Popis služby
4.1. Webové stránky dodavatele jsou specializované portály, které nabízí objednatelům možnost webové prezentace svých služeb.
4.2. Každý objednatel si vybere z návrhů rámcový vzhled (design) stránky.
4.2.1. objednateli bude zaslán do 24 hodin formulář, který objednatel vyplní a na jehož základě bude dále stránka upravována. objednatel elektronicky doručí dodavateli vyplněný formulář do pěti dnů. Neučiní-li tak do 5 dní, dodavatel šestý den vytvoří stránku na základě informací, které byly dodavateli sděleny během telefonického hovoru popř., které byly dostupné v rámci dohledání informací o objednateli.
4.2.2. Sedmým dnem od uzavření objednávky mezi objednatelem a dodavatelem začíná pěti-denní lhůta, kdy může objednatel připomínkovat dodané stránky. Může v této lhůtě jednou kompletně změnit design, texty a další mediální obsah. Následně dojde k provedení úprav, které může objednatel připomínkovat jedenáctý až čtrnáctý den od vytvoření objednávky.
4.2.3. Dle článku 4, objednatel po prekluzi 14 dní přichází o nárok na komplexní, bezplatnou změnu designu stránek, multimediálních souborů.
4.3. K poskytnuté stránce jsou každému objednateli poskytnuty přihlašovací údaje. Tyto údaje slouží objednateli k přístupu k textové editaci stránky. Rovněž objednateli umožňují změnu údajů na stránce.
4.4 objednatel může k drobným změnám využít bezplatnou klientskou linku 800 787 800.
4.5. Změny textů na stránce nejsou omezeny. Kvalita textů a rozsah textů ale musejí zůstat na stránce zachovány po celou dobu pronájmu. V případě ukončení pronájmu musí objednatel odevzdat stránku dodavateli s minimálně stejným rozsahem a kvalitou textů na stránce, jako když mu ji dodavatel odevzdával.
4.6. Dodavatel nezveřejní nebo smaže informace uvedené objednatelem jestliže:
4.6.1. jsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy
4.6.2. jsou v rozporu s dobrými mravy, případně ohrožují veřejný pořádek
4.6.3. jsou způsobilé přivodit provozovateli či jiným třetím osobám škodu, poškodit dobré jméno, či dobrou pověst

5. Rozsah poskytovaných služeb
5.1. Každému objednateli je upravena stránka, která obsahuje zejména informace uvedené v článku 3.1. VOP. K stránce jsou přiřazeny přihlašovací údaje.
5.2. Webová stránka, portal, a přihlašovací údaje budou objednateli poskytnuty do 48 hodin od uzavření smlouvy.
5.3. objednatel je oprávněn provádět změny i tak, že je oznámí Asistentovi pro správu profilu. Asistent pro správu profilu je povinen provést změny v zápise bez zbytečného odkladu, nejpozději do dvou pracovních dní.
5.4. objednatel je oprávněn využívat webovou stránku poskytnutou objednatelem v souvislosti s poskytováním svých služeb. Zejména při propagaci v digitálních, vizuálních a tištěných médiich.
5.5. objednatel nesmí poskytnutou webovou stránku a doménu veřejně spojovat s žádnou jinou službou, než která je totožná nebo příbuzná s názvem domény webové stránky.
5.6. Dodavatel je povinen zveřejnit všechny informace uvedené v profilu, pokud nejsou v rozporu s bodem 4.6. VOP.
5.7. Dodavatel je oprávněn odmítnout zveřejnit informace, které nejsou tematicky spojeny se zaměřením portálu.

6. Objednávka služeb
6.1. Smlouvu o pronájmu webové stránky může objednatel s provozovatelem uzavřít vyplněním elektronického formuláře, zasláním emailu, písemným návrhem či telefonicky.
6.2. Objednávku lze stornovat pouze po uhrazení storno poplatku, který činí 70% ceny objednávky. objednatel musí podat dodavateli písemnou žádost o vystavení proforma faktury ve výši storno poplatku se splatností 5 dnů. Po uhrazení poplatku bude smlouva mezi dodavatelem a objednatelem stornována a služba bude zrušena.
6.4. Nebude-li uhrazen storno poplatek v termínu splatnosti, zůstává objednávka platná v plné výši a žádosti o storno nebude dále dodavatelem vyhověno.

7. Cena
7.1. Cena za pronájem webových stránek je stanovena dle kvality stránky a dle délky uzavřené smlouvy:

7.1.1. 1 stránka na 12 měsíců cena od 6.500,- Kč
7.1.2. 1 stránka na 24 měsíců cena od 11.500,- Kč

7.1.3. 2 stránky na 12 měsíců cena od 10.500,- Kč
7.1.4. 2 stránky na 24 měsíců cena od 17.500,- Kč

7.1.5. 3 stránky na 12 měsíců cena od 14.500,- Kč
7.1.6. 3 stránky na 24 měsíců cena od 24.500,- Kč

7.2. Cenu za provedené služby je objednatel povinen uhradit na základě vystavené proforma faktury zaslané dodavatelem objednateli se 14 denní splatností.
7.3. Dodavatel si vyhrazuje právo poskytnout zákazníkovi slevu při koupě vícero produktů a webových služeb.
7.4. Úpravy které dle článku 4 nespadají do úprav, které jsou drobné textové nebo které jsou v bodech článku 4 omezeny lhůtou a jejichž lhůta vypršela, jsou na základě složitosti a rozsahu zpoplatněny v rozsahu od 500 Kč do 1.000 Kč.

8. Sankce
8.1. Poruší-li objednatel povinnost zaplatit řádně a včas, je povinen dodavateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,5% denně z dlužné částky za každý den prodlení.
8.2. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.
8.3. Paušální náklady na telefonické a písemné upomínání dlužné částky činí 702,- Kč

9. Doba platnosti smlouvy
9.1. Smlouva o pronájmu webového portálu je uzavřena na 12 a 24 měsíců s automatickým prodloužením.
9.2. Smlouva se automaticky prodlužuje o stejnou dobu, na kterou byla uzavřena, ledaže by jedna ze smluvních stran zaslala písemnou výpověď, že s prodloužením nesouhlasí a to nejpozději 30 dní před koncem lhůty, na kterou byla smlouva uzavřena.
9.3. Smlouva se automaticky prodlužuje pouze jednou. Trvá-li objednatel na pronájmu stránky i nadále, je nutné uzavřít novou smlouvu.

11. Změna všeobecných obchodních podmínek
11.1. Provozovatel je oprávněn změnit tyto všeobecné obchodní podmínky. Smluvní závazek se však vždy řídí všeobecnými obchodními podmínkami platnými v době vzniku takovéhoto závazku.

12. Závěrečná ustanovení
12.1. Všechny otázky touto smlouvou neupravené se řídí platnými právními předpisy České republiky, zejména obchodním zákoníkem.
12.2. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 2.4.2013

V Praze 2.4.2013

[/toggle]
[/accordion]